This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Удължава се срока на проект "Подкрепа за достоен живот"

 

07.12.2012:
Удължава се срока на проект "Подкрепа за достоен живот"

От 01.10.2010 г. в община Лясковец стартира Проект на Агенцията за социално подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.  

1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта кандидатстваха хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: 

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; 

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;  

- лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; 

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите. 

2. За лични асистенти по проекта кандидатстваха лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания: 

- безработни лица;  

- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; 

- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. 

Кандидати за личен асистент можеха да бъдат и членове на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст. 

Процедурата за включване на лични асистенти се проведе на три етапа, през 2010 г и 2011 г. 

Всеки кандидат имаше право да впише в заявлението си конкретно лице с увреждане (или повече), на което желае да бъдат личен асистент. 

Първоначално проекта трябваше да приключи през м. март 2012 г., но със Заповед на Договарящия орган беше удължен с шест месеца. През м. септември 2012 г. отново беше подписана Заповед за удължаване с още 3 месеца.  

По информация на Администратора на Проекта за община Лясковец - Невена Петрова, съгласно Решение на Комитета по наблюдение на ОП РЧР от 15.11.2012 г. е издадена нова Заповед на Договарящия орган за трето удължаване срока.  

Преди Коледните празници Кмета на община Лясковец - д-р Ивелина Гецова, ще подпише допълнителни споразумения с работещите вече 2 години осемнадесет лични асистента.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |