This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 ноември 2012 г.

 

27.11.2012:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 ноември 2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба. 

2. Актуализиране на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода 2008 - 2011 г. 

3. Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 г. 

4. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.  

5. Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе" гр.Велико Търново с проект "Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ПРОГРЕС. 

6. Провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост. 

7. Провеждане публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинско търговско дружество. 

8. Промяна начина на трайно ползване на части от имот - публична общинска собственост. 

9. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице. 

10. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |