This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Стартира съвместен проект на общините Елена и Лясковец по Оперативна програма „Административен капацитет”

 

13.11.2012:
Стартира съвместен проект на общините Елена и Лясковец по Оперативна програма „Административен капацитет”

От 09.10.2012г. община Елена съвместно с община Лясковец започна изпълнението на проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец” по Оперативна програма "Административен капацитет", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/12/1.1-04, приоритетна ос I „Добро управление”, приоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, който се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 143 969 лв., като водещата организация е община Елена и ще бъде изпълняван в продължение на 18 месеца.  

Общата цел на проекта е свързана с оптимизиране на общинското управление и повишаване на ефективността чрез преструктуриране на административните структури и звена и подобряване на работните процеси чрез: 

• модернизиране и адаптиране на административните структури, като бъде създадена организация спрямо потребностите на гражданите и бизнеса и добрите европейски практики; 

• подобряване на управлението и на резултатите в дейността на общинските институции в Елена и Лясковец; 

• повишаване капацитета на общинските служители за качествено административно обслужване. 

Основните дейности, залегнати в проекта са:  

• извършване на функционални анализи в общините Елена и Лясковец; 

• провеждане на съпътстващи обучения; 

• разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи;  

• оптимизиране на структурите и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в административните структури; 

• дейности за информация и публичност на изпълнението на проекта. 

След приключване на проекта очакваните резултати са свързани с: изготвени детайлни препоръки и план за оптимизиране на административните структури; извършен преглед на организационните модели в общинските администрации и изработени функционални анализи; разработени нови проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на вътрешната нормативната уредба; по-добро разпределение на функциите и дейностите между отделните звена в институциите; добре обучени и мотивирани служители за качествено административно обслужване на гражданите.

Изтегли:
   Стартира съвместен проект на общините Елена и Лясковец по Оперативна програма „Административен капацитет”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |