This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец с нов социален проект – „Протегната ръка за по-достоен живот”

 

24.10.2012:
Община Лясковец с нов социален проект – „Протегната ръка за по-достоен живот”

Община Лясковец ще изпълнява одобрения през месец октомври проект „Протегната ръка за по-достоен живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Стойността на проекта е в размер на 169 568,39 лв. Проектът е по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.4.01 „Помощ в дома”, по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”. 

През месец ноември предстои подписването на договора за изпълнение дейностите на проекта между община Лясковец и договарящия орган - Агенцията за социално подпомагане гр. София. Изпълнението на проектните дейности ще започне през месец януари 2013 г. като продължителността му е 16 месеца - до края на месец април 2014 година. 

Териториалният обхват на проекта е гр. Лясковец и всички съставни на общината села – Драгижево, Мерданя, Козаревец, Добри дял и Джулюница. Общата цел на проекта е създаване на условия за подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора, чрез създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, предлагащо почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за комунално-битова помощ. 

Цел на проекта е и осъвършенстване и интегриране на предлаганите социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” като форми на социални услуги в общността за независимост и социално включване и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа. Конкретната цел на проекта е да се направи подбор и предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда за лична помощ, социална подкрепа и помощ за комунално-битови дейности.  

Звеното за социални услуги в домашна среда ще функционира в сградата на Домашния социален патронаж в Лясковец, намираща се на ул. „Младост” №2. Там ще бъде оборудвано за целите на проекта технически обезпечено специално помещение, където ще работят наетите експерти. Двамата сътрудници ще изготвят необходимата задължителна документация за потребителите на почасовите социални услуги, в съответствие с нормативната уредба в областта на социалните услуги в Република България.  

За предоставянето на почасовите социални услуги ще бъдат наети 24 безработни лица, депозирали своето желание да обгрижват нуждаещите се потребители от цялата община. 52 на брой нуждаещи се лица на територията на община Лясковец ще могат да се възползват от услугите, които предлага социалния проект. Право имащите лица ще са от следните цели групи: лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и възрастни хора с увреждания и невъзможност за самообслужване. 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са превенция на институционализацията чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на 52 потребители от община Лясковец, повишаване качеството на живот на потребителите чрез предоставяне на възможности за достъп до социални услуги, усъвършенстване на почасовите социални услуги в домашна среда за лична помощ, социална подкрепа и за комунално-битови дейности на територията на община Лясковец. В същото време, с реализацията на дейностите по новия социален проект, в общината ще бъдат разкрити 26 работни места в сферата на социалните услуги, като се повиши и тяхната квалификация. Ще бъдат осигурени равни възможности на хората с увреждания, ще се преодолеят и дискриминационните практики, потребителите, включени в проекта ще могат пълноценно да участват в обществения живот. Проектът ще способства също за повишаване информираността на лицата от целевата група за предоставяните им възможности за ползване на социални услуги в общността, ще се подобри и сътрудничеството между институциите, партниращи си при реализирането на проекти, свързани с предоставянето на социални услуги в общността. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |