This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 октомври 2012 г.

 

23.10.2012:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 октомври 2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.10.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2012 -2013 година в Община Лясковец. 

2. Изменение на Решение № 178/26.07.2012 г. на Общински съвет-Лясковец за издаване запис на заповед от Община Лясковец в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП "Регионално развитие" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект "Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев" и детска ясла "Мир", гр.Лясковец. 

3. Поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД за изпълнение на проект "Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев" и детска ясла "Мир", гр.Лясковец", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015 по ОП "Регионално развитие" 2007-2013. 

4. Поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект "Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев" и детска ясла "Мир", гр.Лясковец", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015 по ОП "Регионално развитие" 2007-2013. 

5. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии-общинска собственост за 2013 г. и определяне начина на ползването й. 

6. Осъществяване дейността по следприватизационен контрол, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

7. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Възстановяване и подобряване на природното наследство на защитена местност "Лесопарка" по мярка 323А "Опазване и възстановяване на природното наследство" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица". 

8. Замяна на недвижим имот № 167044 с начин на трайно ползване - лозе, трета категория, с площ 1.500 дка в местност "Кръста" в землището на гр.Лясковец - частна собственост, с недвижим имот № 331002 с начин на трайно ползване - друга селищна територия, с площ 1.526 дка, местност "Гладнира" в землището на гр.Лясковец - частна общинска собственост. 

9. Провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост. 

10. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост. 

11. Провеждане търг с явно наддаване за отдаване под наем на рекламно табло, монтирано към автоспирка, разположена в имот - публична общинска собственост. 

12. Искане за ползване под наем на гараж, принадлежащ на „Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец 

13. Допускането на самостоятелна маломерна паралелка под 10 ученика, чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен стандарт средства.  

14. Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 г. 

15. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2012 г. 

16. Питания. 

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |