This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обществената трапезарията в oбщина Лясковец отново започна да функционира от 1 октомври 2012 г.

 

01.10.2012:
Обществената трапезарията в oбщина Лясковец отново започна да функционира от 1 октомври 2012 г.

От 01.10.2012 г. в Община Лясковец се възобнови Обществената трапезария. 

Проектът се финансира от фонд „Социална закрила”, гр. София, ул.”Триадица” 2, при МТСП. 

Цел на проектът: да облекчи живота на хората от социално слаби семейства и хора с увреждания, които живеят на територията на от град Лясковец, като им осигури топъл обяд.  

Капацитетът е 30 бенефициента. Териториалният обхват е социално слаби лица и семейства на територията на само на град Лясковец. 

Обществена трапезария осигурява топлия обяд всеки работен ден на уязвимите лица и семейства. Приготвянето и разпределението на храната се извършва от работещите в Домашен социален патронаж гр. Лясковец.  

Партньорите по проекта са: 

- Областен съвет на БЧК гр. В. Търново; 

- Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец. 

Фонд „Социална закрила” е осигурил средства в размер на 1518,00 лв. за изпълнението на проекта. Като сумата от 1380,00 лв. са средства за хранене на 30 лица само за месец октомври, а сумата от 138,00 лв. са за други режийни разходи . 

Участието на Община Лясковец в този проект е със следните средства за ел. енергия необходима за приготвяне на храната, средства за възнаграждение на наето лице по граждански договор, като кухненски работник . 

Областния Съвет на БКЧ гр. В. Търново ще участва с безвъзмездно предоставени хранителни продукти. 

Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец участва в дейност „Популяризиране на проекта”, чрез участие в комисията по подбор на бенефициентите и при необходимост провеждане на консултации. 

Проектът се управлява от специален екип, в който са включени- представители на Домашен социален патронаж гр. Лясковец и представител на Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец - партньора по проекта и представител на дирекция „Социално подпомагане” гр. Г. Оряховица. 

Същият е изработил и Правилник за дейността на Обществената трапезарията. Чрез него са определени и бенефициентите на новата социална услуга. Целевите групи са : 

- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП 

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 

- скитащи и бездомни лица и деца.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |