This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 юли 2012 г.

 

25.07.2012:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 юли 2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.07.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода ноември 2011 г. - юни 2012 г. 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2012 г. 

3. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2012 г. - 2015 г. 

4. Опрощаване на държавни вземания – 8 бр. предложения. 

5. Утвърждаване годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост и приемане начина на ползването й. 

6. Искане за наемане на стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Козаревец. 

7. Разпореждане с обект и с имоти - частна общинска собственост – 2 бр. предложения. 

8. Прекратяване договор за предоставяне на концесия. 

9. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридически и физически лица – 3 бр. предложения. 

10. Включване за продажба на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г. 

11. Провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост. 

12. Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост. 

13. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2012 г. 

14. Изменение на Решение № 46/17.02.2012 г., изм.с Решение № 138/21.06.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец. 

15. Издаване запис на заповед от Община Лясковец в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП "Регионално развитие" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект "Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев" и детска ясла "Мир" гр.Лясковец. 

16. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2012 г. 

17. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 

18. Питания. 

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |