This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 юни 2012 г.

 

19.06.2012:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 юни 2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.06.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2011-2012 г., сравнена с предходната стопанска година. 

2. Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост. 

3. Определяне на представители на Община Лясковец в търговски дружества с общинско участие. 

4. Съгласие за извършване на дейности по проект "Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП" по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 

5. Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство - децата на Лясковец" при ЦДГ "Славейче" гр.Лясковец с проект "Подай ръка - център за интеграция на децата със СОП" по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 

6. Провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - 2 броя предложения. 

7. Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост. 

8. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г. 

9. Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост - 4 броя предложения. 

10. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и "Ойрошпед" АД. 

11. Изменение Решение № 46/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец. 

12. Приемане допълнение и вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 г. 

13. Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 г. 

14. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализацията му за учебната 2012/2013 г. 

15. Обявяване 29 юни 2012 г. за почивен ден за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец. 

16. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2012 г.  

17. Питания.  

18. Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец". 

19. Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността, образованието, културата и науката; бизнеса и икономиката; спорта. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |