This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 31.05.2012 г.

 

30.05.2012:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 31.05.2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.05.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Актуализация на Плана за развитие на Община Лясковец 2007-2013. 

2. Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. 

3. Приемане Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. 

4. Актуализиране състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане. 

5. Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Лясковец. 

6. Искане за наемане на помещение за манипулационна в сградата на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД. 

7. Кандидатстване на Община Лясковец с проект "Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец" по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец-Стражица". 

8. Кандидатстване на Община Лясковец с проект "Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец" по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец-Стражица". 

9. Кандидатстване на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Родителско настоятелство при Детски ясли Община Лясковец” с проект "Подобряване достъпа до социални услуги за децата от Детска ясла „Мир” гр.Лясковец” чрез реконструкция и ремонт на ограда, сграда и съоръжения” по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец-Стражица". 

10. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново. 

11. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание. 

12. Решение за провеждане на процедура за частично изменение на действащия ПУП за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона в обхвата на УПИ VІ-за озеленяване и УПИ V-за открит паркинг в квартал 157. 

13. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост. 

14. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

15. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице – 2 броя предложения. 

16. Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населени места в Община Лясковец през 2012 г. 

17. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |