This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Успешно приключи проекта "Обществена трапезарията" при Община Лясковец 2012 г.

 

26.04.2012:
Успешно приключи проекта "Обществена трапезарията" при Община Лясковец 2012 г.

От 03.01.2012 г. в Община Лясковец продължи да функционира Обществена трапезария, проект финансиран от фонд "Социално закрила" при МТСП. Срокът за изпълнение дейностите на проекта бe от 03.01.2012 г. до 30.04.2012 г. 

Съгласно сключеният договор между община Лясковец (бенефициент по договора) и фонд "Социална закрила" гр. София, фондът осигури за 84 дни по 2 лв. храноден сумата от 5040,00 лв. за храна и сумата от 504,40 лв. за други разходи - режийни, или общата стойност на проекта възлиза на 5544,00 лв. 

Капацитетът на Обществената трапезария отново бе 30 социално слаби лица. 

Партньорите по проекта бяха: Областен съвет на БЧК гр. В. Търново и Сдружение "Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел" гр. Лясковец. 

Изпълнител на проекта: Община Лясковец, чрез служителите в Домашен социален патронаж - гр. Лясковец. 

Проектът се управляваше от екип, в който бяха включени представители на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, представител на Сдружение "Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел" гр. Лясковец и представител на дирекция "Социално подпомагане" гр. Г. Оряховица. 

Екипът разработи и Правилник за дейността на Обществената трапезарията, чрез който бяха определени и бенефициентите на новата социална услуга. Целевите групи бяха: 

● Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП 

● Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

● Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 

● Скитащи и бездомни лица и деца; 

За периодът на изпълнение на дейностите на проекта бяха подадени 38 заявления от потенциални кандидати. Същите бяха разгледани от комисията по подбор на потребители и бяха одобрени, като бенефициенти на обществената трапезария. С всички одобрени лица бяха сключени договори за предоставяне на социалната услуга – обществена трапезария за периода от 03.01.2012 г. – 30.04.2012 г. 

Одобрените бенефициенти ползватели на социалната услуга бяха от следните целеви групи: лица и семейства отговарящи на чл. 9 от ППЗСП - 21 лица, самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии - 8 и скитащи и бездомни лица и деца - 1 лице, общо 30 лица, като в т. ч. 9 деца. 

В краят на проекта бе проведена анкета сред потребителите за получаване обратна връзка за качеството на предоставената социална услуга. Всички бенефициенти дадоха своята отлична оценка за качеството на социалната услуга и депозираха своето желание за целогодишното ѝ функциониране. 

С реализацията на проекта бяха постигнати следните резултати: 

● Повишаване качеството на живот на 30 човека в неравностойно положение; Разработен и приложен успешен модел за предоставяне на нова социална услуга - Обществена трапезария; 

● Подобряване качеството на храненето и намаляване на здравословните проблеми на 30 социално слаби лица; 

● Подобряване на координацията между отделните институции, повишен е капацитета за управление проекти от страна служителите в ДСПатронаж и Общинска администрация; 

● Създадени трайни взаимоотношение между партньорите по проекта; 

● Повишена информираност на населението относно възможностите за ползване на социална услуга в общността - Обшествена трапезария.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |