This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.03.2012 г.

 

28.03.2012:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.03.2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.03.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация относно състоянието на престъпността и обществения ред на територията на РПУ - Горна Оряховица през 2011 г. 

2. Проект на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Лясковец. 

3. Приемане Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на месец декември 2012 г. и утвърждаване План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в календара. 

4. Календарен план за спортните прояви, организирани от Община Лясковец през 2012 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им. 

5. Участие на Община Лясковец като партньор по проект "Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите от общините Елена и Лясковец" по Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/1.-04. по Оперативна програма "Административен капацитет". 

6. Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Лясковец, както и реда и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината. 

7. Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.  

8. Осъществяване на достъп до имот № 108016 по Картата на възстановената собственост на с.Козаревец, община Лясковец. 

9. Провеждане процедура за частично изменение на действащия ПУП за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона в обхвата на УПИ VІ - за озеленяване и УПИ - ХХІV - за стопанска инициатива в кв.157. 

10. Избор на формата на управление на горските територии - общинска собственост. 

11. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категория обекти през 2011 г. 

12. Искане за сключване на договор за ползване под наем на стоматологичен кабинет в с.Джулюница. 

11. Провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост. 

12. Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г. 

13. Изменение и допълнение на: 

А) Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец. 

Б) Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец. 

В) Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец. 

Г) Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец. 

Д) Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец. 

Е) Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец. 

14. Утвърждаване на образец на фиш за налагане на глоба при маловажни случаи на административни нарушения по наредбите, действащи на територията на Община Лясковец и приети от Общински съвет - Лясковец. 

15. Допълнение на Решение № 47/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 г. 

16. Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загиналата Галя Недялкова Димитрова от с.Мерданя, община Лясковец. 

17. Предложение, във връзка с популяризиране на Община Лясковец пред Европейския съюз, като подходящо място за инвестиции и туризъм. 

18. Допълнение на Решение № 54/28.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за определяне и утвърждаване възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г. 

19. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 

20. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |