This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обществената трапезария в oбщина Лясковец продължава да функционира до края на месец април 2012 г.

 

06.01.2012:
Обществената трапезария в oбщина Лясковец продължава да функционира до края на месец април 2012 г.

От 03.01.2012 г. в oбщина Лясковец продължава да функционира Обществената трапезария. 

Проектът се финансира от фонд "Социална закрила", при МТСП. 

Цел на проектa: да облекчи живота на хората в социално слаби граждани и семейства и хора с увреждания, които живеят на територията на от гр. Лясковец, като им осигури топъл обяд. Капацитетът е 30 потребителя. Териториалният обхват е социални слаби лица и семейства на територията на гр. Лясковец. 

Обществена трапезария осигурява топлия обяд всеки работен ден на нуждаещите се лица и семейства. Приготвянето и разпределението на храната се извършва от работещите в ДС патронаж - гр. Лясковец.  

Партньорите по проекта са: 

- Областен съвет на БЧК гр. В. Търново; 

- Сдружение "Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел" гр. Лясковец. 

Общата стойност на средствата за отпуснати от фон "Социална закрила" са в размер на 5544,00 лв.за целия период - 03.01.2012 г. - 30.04.2012 г. (за четири месеца). Средствата в размер на 5040,00 лв. са средства за хранене на 30 лица за 84 дни (за четири месеца) по 2,00 лв. за храноден и 10% от сумата, в размер на 504,00 лв. за режийни разходи (за вода, почистващи препарати и канцаларски материали).  

Средствата осигурени от Община Лясковец са за ел. енергия необходима за приготвяне на храната и за възнаграждение на наето лице по граждански договор, като кухненски работник. 

Областния Съвет на БКЧ гр. В. Търново ще участва с безвъзмездно предоставени хранителни продукти. 

Сдружение "Граждани за обществена инициатива - Св. Св. Петър и Павел" гр. Лясковец участва в дейност "Популяризиране на проекта", чрез провеждане на консултации на хората с увреждания и другите целеви групи обхванати от проекта, както и в участие в комисията по подбор на бенефициентите. 

Проектът се управлява от специален екип, в който са включени- представители на Домашен социален патронаж гр. Лясковец и представител на Сдружение "Граждани за обществена инициатива - Св. Св. Петър и Павел" гр. Лясковец - партньора по проекта и представител на дирекция "Социално подпомагане" гр. Г. Оряховица. 

Същият е изработил и Правилник за дейността на Обществената трапезарията. Чрез него са определени и бенефициентите на новата социална услуга. Целевите групи са: 

- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП 

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 

- скитащи и бездомни лица и деца.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |