This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.11.2011 г.

 

28.11.2011:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.11.2011 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2011 г. (вторник) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Изменение състава на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец.  

2. Издаване запис на заповед от Община Лясковец в полза на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД-50-140 от 13.10.2011 г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на териториите на общините Лясковец и Стражица”, сключен между Министерство на земеделието и храните, ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец-Стражица. 

3. Откриване на социална услуга „Дневен център за възрастни хора” като делегирана от държавата дейност, с капацитет двадесет потребители. 

4. Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 г. 

5.Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2012 г. 

6. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица”. 

7. Създаване на Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

8. Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново. 

9. Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 07.11.2011 г. 

10. Питания.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |