This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Д-р Ивелина Гецова подписа договор за финансиране на проект Карвинг- Фестивал „Лясковец - Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по Оперативна програма „Регионално развитие”

 

10.08.2011:
Д-р Ивелина Гецова подписа договор за финансиране на проект Карвинг- Фестивал „Лясковец - Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по Оперативна програма „Регионално развитие”

На 09.08.2011 г. в гр. София се сключи договор между Община Лясковец и Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Карвинг фестивал - Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”. Проектът има за цел да създаде културна марка за градски ареал Лясковец, съобразена с местните потребности, запазваща местния дух и популяризираща Лясковец като територия на зеленчукопроизводството и гурбетчийското градинарство. С реализацията на проекта се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, гарантиращо тяхното включване в културните процеси на градски ареал Лясковец. В проекта е предвидено извършване на дребномащабни дейности и оформяне на фестивално пространство „Кралство на зеленчуците”. Провеждането на „Карвинг фестивал- Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” се свързва с една от най-атрактивните зони на град Лясковец, съхранила възрожденския дух на лясковските къщи и архитектурно обособена около Музей на гурбетчийското градинарство. За подобряване визията на откритите площи и местата за провеждане на събитието се предвижда извършването на дребномащабни инфраструктурни дейности включващи рехабилитация на дворно пространство, реконструкция на площадно пространство и облагородяване на зелени площи, както и оформяне на входно пространство към фестивалната зона.  

Всички дейности в проекта са адресирани към местното население с потенциал на креативна нагласа, активна позиция и ангажираност, към самодейни колективи, аматьори и творци с иновативно мислене и идеи; местни читалища; проекта е важен за деца,юноши и младежи, детски градини и училища, младежки клубове; за участници в театрални, балетни, музикални и танцови студия; групи в неравностойно положение, малцинства и др. Цялата местна общност ще намери място и призвание за участие в събитието. Сред основните дейности са: подготовка на събитието с участие на целевите групи и заинтересованите страни, създаване на творчески ателиета и арт-работилници; обособяване на „Чаршия на зеленчуците”; осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираното събитие; обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития, провеждане на „Карвинг фестивал” съпътстван от 30 микросъбития в рамките на 10 дни; дейности за осигуряване на публичност и информираност. Сред основните резултати е възможността на Лясковец да има своя уникална културна марка и възможност за представяне на туристическа атракция за привличане на туристи. Стойност и продължителност на проекта: Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България. Стойността на проекта е 485 386.32 лв., продължителност 20 месеца. Партньор на Община Лясковец при реализация на проекта е Народно читалище “Земеделец – 1899” с. Козаревец.

Изтегли:
   Д-р Ивелина Гецова подписа договор за финансиране на проект Карвинг- Фестивал „Лясковец - Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по Оперативна програма „Регионално развитие”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |