This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет-Лясковец на 28.07.2011 г.

 

27.07.2011:
Дневен ред на заседание на Общински съвет-Лясковец на 28.07.2011 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2011 г. 

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2011 г. 

 

3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2011 г. 

 

4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи. 

 

5. Кандидатстване на Община Лясковец с проект "Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Нови възможности", Бюджетна линия BG051P001-5.1.02, Приоритетна ос 5: "Социално включване и насърчаване на социалната икономика" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

 

6. Изменение на Решение № 452/29.04.2010 г. на Общински съвет-Лясковец. 

 

7. Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 г. 

 

8. Искане от УС при НЧ „Пробуждане-1896” с.Джулюница за финансова помощ, във връзка с ремонт. 

 

9. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2011 г. 

 

10. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 

 

11. Отдаване под наем на обект - публична общинска собственост – 2 броя предложения. 

 

12. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – 2 броя предложения. 

 

13. Определяне предназначение на общински жилища. 

 

14. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр.Варна. 

 

15. Ново обсъждане на Решение № 654 и Решение № 668 от 23.06.2011 г. на Общински съвет-Лясковец, във връзка със заповеди №№ СА 03-03-13 и СА 03-03-14 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново. 

 

16. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |