This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проектът Обществена трапезария в Община Лясковец е подновен до края на месец април 2011 г.

 

04.01.2011:
Проектът Обществена трапезария в Община Лясковец е подновен до края на месец април 2011 г.

От 03.01.2011г. в Община Лясковец се възобновява социална услуга “Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец”.

Това е проект между Общината и МТСП, финансиран от фонд „Социално подпомагане”.

Тази Обществена трапезария има за цел да облекчи живота на хората в социално слаби граждани и семейства и хора с увреждания, които живеят на територията на от гр. Лясковец, като им осигури топъл обяд.

Капацитетът остава 30 потребителя.

Продължителността на проекта вече ще е 4 месеца - 03.01.2011 г. до 30.04.2011 г., а териториалния обхват - гр. Лясковец.

Сумата финансирана от фонд „Социално подпомагане” е в размер на 5 138,94 лв. Сумата от 4674,00лв. са за осигуряване на храна за 82 дни на 30 потребители по 1,90 лв. на ден и 464,94 за други разходи /режийни/.

Общината осигурява средства за работната заплата на едно лице наето по граждански договор и средства за ел. енергия, необходима за приготвяне на топлия обяд.

Партньорите по проекта са:

• Областен съвет на БЧК гр. В. Търново;

• Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец.

Областния Съвет на БКЧ гр. В. Търново осигурява посудата и безвъзмездно пакетирани хранителни продукти за приготвяне на топлия обяд на потребителите на социалната услуга.

Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец участва в дейност „Популяризиране на проекта”, чрез провеждане на консултации на хората с увреждания и другите целеви групи обхванати от проекта, участва в изготвяне Правилника за дейността на Обществената трапезария, участват в популяризиране дейностите по проекта.

Целевите групи, който ще бъдат обхванат по проекта отново ще са:

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

• Лица с доказани липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии;

• Скитащи и бездомни деца и лица.

Същите трябва да отговарят на условията на Правилника за дейността на Обществената трапезария.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |