Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Илиян Христов Христов 09.01.2023 Съобщаваме ви, че Обявление №М-3564 #1 / 28.11.2022 г. на Главния архитект на Община Лясковец, е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Непотърсено“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящата Заповед, заедно с Обявление №М-3564 #1 / 28.11.2022 г. на Главния архитект на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец и пред УПИ V - за магазин в кв. 115 по ПУП на гр. Лясковец: 09.01.2023 г.

Обявление №М-3564 #1 / 28.11.2022 г.