Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

До Дочка Станчева Илиева - лично и в качеството ѝ на майка и законен представител на Ганка Георгиева Василева и Георги Миланов Илиев 09.08.2022 На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че на основание чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед №1400 / 09.08.2022 г. от инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец, съгласно Заповед № 2343/ 06.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец, за заличаване на адресната Ви регистрация и тази на децата Ви - Ганка Георгиева Василева и Георги Миланов Илиев в гр. Лясковец на ул. „Въстаническа“ № 13, ет. 1. Приложение: 1. Заповед №1400 / 09.08.2022 г. на инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец, съгласно Заповед № 2343/ 06.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец.

Заповед №1400 / 09.08.2022 г.