Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Стефан Петров Йорданов 03.08.2022 Съобщаваме ви, че писмо с изх. №М-241 #7 / 07.07.2022 г. с приложено Обявление №М-241 #6 / 04.07.2022 г. и заверено копие на Заповед №1091 / 27.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Получателят пътува“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящото съобщение, заедно с писмо с изх. №М-241 #7 / 07.07.2022 г. с приложено Обявление №М-241 #6 / 04.07.2022 г. и заверено копие на Заповед №1091 / 27.06.2022 г на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ №1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 03.08.2022 год.

Обявление №М-241 #6 / 04.07.2022 г. и Заповед №1091 / 27.06.2022 г.