Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Иван Костадинов Цолов 24.02.2022 Съобщаваме ви, че Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г., придружено с писмо изх. №М-3574 #2 / 13.12.2021 г. и писмо с изх. №М-3574 #5 / 27.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец са изпратени съответно на постоянния и настоящия ви адрес. Изпратените писма са върнати в цялост с гриф „Писмото е непотърсено“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ №1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 24.02.2022 г.

Обявление №М-3574 #1 / 09.12.2021 г.