Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков 08.02.2022 Съобщаваме ви, че писмо с изх. №М-2662 #8 / 10.01.2022 г. с приложено Обявление №М-2662 #6 / 05.01.2022 г. и заверено копие на Заповед №11 / 04.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Получателят пътува“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящото съобщение, заедно с писмо с изх. №М-2662 #8 / 10.01.2022 г. с приложено Обявление №М-2662 #6 / 05.01.2022 г. и Заповед №11 / 04.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 08.02.2022 год.

Писмо №М-2662 #8 / 10.01.2022 г. с приложени Обявление №М-2662 #6 / 05.01.2022 г. и Заповед №11 / 04.01.2022 г.