Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Мирослав Василев Петров 28.01.2022 Съобщаваме ви, че Обявления №М-3597 / 30.11.2021 г., №М-3460 / 18.11.2021 г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви и настоящ адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Писмото е непотърсено“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление №М-3597 / 30.11.2021 г., №М-3460 / 18.11.2021 г. и вх. №М-3487 / 22.11.2021 г. на Главния архитект на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 28.01.2022 год.

Обявление №М-3597 / 30.11.2021 г., №М-3460 / 18.11.2021 г. и №М-3487 / 22.11.2021 г.