Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Галя Стефанова Миткова 12.01.2022 Уважаема г-жо Миткова, уведомявам Ви, че писмо с изх. №ОС-4350 / 14.09.2021 г., с което приложено Ви е изпратена Заповед № 1929/10.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за прекратяване на Договор за наем на жилище от общински жилищен фонд, сключен на 20.08.2014 г. между Община Лясковец, в качеството ѝ на наемодател и Вас, в качеството Ви на наемател на жилище, находящо се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „…” № …, бл. …, ап. …, считано от 02.09.2021 г., поради изтичане срока на договора, е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Непотърсена“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно със Заповед № 1929/10.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg. Дата на публикуване на интернет страницата на Община Лясковец: 12.01.2022 г. След изтичането на 7 дни от публикуването на интернет страницата на Община Лясковец, Заповед № 1929/10.09.2021 г. на Кмета на Община Лясковец се смята за официално връчена.

Заповед №1929 / 10.09.2021 г.