Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление до "Демони - 2018" ЕООД, гр. Горна Оряховица, ул. "Въстаническа" № 18 29.04.2021 Уведомление, във връзка с подадено от "Демони - 2018" ЕООД заявление с вх. № МДТ-1929/13.04.2021 г. за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване от задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на Община Лясковец. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото уведомление, заедно с писмо изх. № МДТ-1929#1/21.04.2021 г. е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ №1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 29.04.2021 г.

писмо изх. № МДТ-1929#1/21.04.2021 г.