Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Дияна Димитрова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ №11б, вх.1, ет.6, ап.16 18.02.2021 Съобщаваме ви, че копие от Решение №209 по Протокол №26 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 12.01.2021 г. и Обявление №УТ-01-73 #1 / 13.01.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ №11 б, вх. 1, ет. 6, ап. 16. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Решение №209 по Протокол №26 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 12.01.2021 г. и Обявление № УТ-01-73 #1 / 13.01.2021 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ №1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 18.02.2021 год.

Решение №209 / 12.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец и Обявление №УТ-01-73 #1 / 13.01.2021 г.