Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Сигнали за нередности при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС Община Лясковец е бенефициент на редица проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и бюджета на Република България. Предоставената безвъзмездна финансова помощ допринася за устойчивото развитие на общината и региона. За постигането на тази цел, помощта следва да бъде използвана законосъобразно и целесъобразно. Въпреки съществуващите мерки и системи за вътрешен контрол, са възможни инциденти, свързани със злоупотреба със средства или нередности при използването им. Затова е важно всички институции, участващи в управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, да определят и приложат всички необходими мерки за предотвратяване на злоупотреби и разрешаване на нередности. Нередност е „всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет”.

Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, в община Лясковец

Вътрешните правила служат за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз в Община Лясковец. За всички получени сигнали за нередности и измами служителят по нередности прави съответни проверки за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства. Сигнали за нередности или измами, свързани с проекти на Община Лясковец, финансирани от ЕС, можете да подадете до: Служител по нередности в Община Лясковец тел: 0619 22078 e-mail: или чрез следната форма:

Име:*
E-mail: *дължина: 0 / 5000