This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2020-010   12.06.2020: Процедури по ЗОП
Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец”

На 12.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец".  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 14.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 15.07.2020 г. от 09:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, .  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Изтегли:
   12.06.2020: Решение за откриване на процедура
   12.06.2020: Обявление за възложена поръчка
   12.06.2020: Документация за участие
   12.06.2020: Образци
   12.06.2020: Инвестиционен проект с. Джулюница
   12.06.2020: Инвестиционен проект с. Добри дял
   28.07.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
   18.08.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   25.08.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
   25.08.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
   25.08.2020: Доклад на комисията
   25.08.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   25.08.2020: Заповед за класиране
   08.10.2020: Обявление за възложена поръчка
   08.10.2020: Договор и приложения към него - ОП 1
   08.10.2020: Договор и приложения към него - ОП 2
   14.01.2021: Обявление за приключване на договор
   14.01.2021: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |