This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2020-007   10.06.2020: Процедури по ЗОП
Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност

На 10.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност".  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 31.07.2020 г. от 10:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Изтегли:
   10.06.2020: Решение за откриване на процедура
   10.06.2020: Обявление за поръчка
   10.06.2020: Документация за участие
   10.06.2020: Образци
   10.06.2020: Приложения към ТС
   06.07.2020: Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |