This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2020-006   01.04.2020: Процедури по ЗОП
Организиране на събития по проект „Приказки за култура, история и природа

На 01.04.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура "публично състазание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на събития по проект „Приказки за култура, история и природа”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 11.05.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 12.05.2020 г. от 09:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Изтегли:
   01.04.2020: Решение за откриване на процедура
   01.04.2020: Обявление за поръчка
   01.04.2020: Документация за участие
   01.04.2020: Образци
   22.04.2020: Заповед
   22.04.2020: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
   24.04.2020: Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП
   29.04.2020: Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП
   30.07.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
   03.09.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   29.09.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
   29.09.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
   29.09.2020: Доклад на комисията
   29.09.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   29.09.2020: Заповед за класиране
   24.11.2020: Договор ОП-2020-006/01 и приложения
   24.11.2020: Договор ОП-2020-006/02 и приложения
   24.11.2020: Обявление за възложена поръчка

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |