Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец Други: ОП-2019-021 / 29.11.2019 Обявление за избор на финансова или кредитна институция     На основание Решение № 18/28.11.2019 г. на Общински съвет Лясковец и чл. 19 от Закона за обществения дълг (ЗОД), инж. Росица Господинова, в качеството си на Заместник - кмет на Община Лясковец, при условията на чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кани всички заинтересовани финансови и кредитни институции за представяне на оферти за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец в размер на 300 000 лв. за обезпечаване предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства (финансиране на текущи разходи за местните дейности).   

Документи:
29.11.2019: Обявление и приложения
12.12.2019: Протокол от дейността на комисията
12.12.2019: Доклад на комисията
12.12.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
12.12.2019: Заповед за отстраняване и класиране
16.12.2019: Обявление за доброволна прозрачност