This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-020   18.10.2019: Събиране на оферти с обява
„Доставка на горива за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния сезон 2019 - 2020 година”,

На 18.10.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния сезон 2019 - 2020 година”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.10.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.10.2019 г. от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер. 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Изтегли:
   18.10.2019: Обява
   18.10.2019: Документация за участие
   18.10.2019: Образци
   30.10.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   30.10.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   12.11.2019: Протокол от дейността на комисията
   12.11.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
   28.11.2019: Договор за доставка на пелети
   28.11.2019: Договор за доставка на въглища
   28.11.2019: Договор за доставка на дърва

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |