Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка на горива за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния сезон 2019 - 2020 година”, Събиране на оферти с обява: ОП-2019-020 / 18.10.2019 На 18.10.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния сезон 2019 - 2020 година”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.10.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.10.2019 г. от 09.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.    Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Документи:
18.10.2019: Обява
18.10.2019: Документация за участие
18.10.2019: Образци
30.10.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
30.10.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
12.11.2019: Протокол от дейността на комисията
12.11.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
28.11.2019: Договор за доставка на пелети
28.11.2019: Договор за доставка на въглища
28.11.2019: Договор за доставка на дърва