Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2019-017 / 26.08.2019 На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящото изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0071-C01 от 16.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и необходимостта от упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителните дейности, е необходимо провеждане на пазарни консултации за изпълнение на услуга с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”.

Документи:
26.08.2019: Запитване за оферта
26.08.2019: Образци
10.09.2019: Протокол от работата на комисията
10.09.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
10.09.2019: Оферта