This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-016   09.08.2019: Събиране на оферти с обява
Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2019/2020 година

На 09.08.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2019/2020 година”.  

 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 20.08.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 21.08.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.  

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

Изтегли:
   09.08.2019: Обява
   09.08.2019: Документация за участие
   09.08.2019: Образци
   21.08.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   21.08.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   09.09.2019: Протокол от работата на комисията
   09.09.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
   18.09.2019: Договор и приложения към него

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |