Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група Процедури по ЗОП: ОП-2019-011 / 04.07.2019   На 04.07.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 26.07.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 29.07.2019 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.    

Документи:
04.07.2019: Решение за откриване на процедура
04.07.2019: Обявление за поръчка
04.07.2019: Документация за участие
04.07.2019: Образци № 1 - № 10
29.07.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
05.08.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
05.08.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
05.08.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
05.08.2019: Доклад на комисията
05.08.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
05.08.2019: Заповед за класиране
19.09.2019: Обявление за възложена поръчка
19.09.2019: Договор и приложения към него
23.10.2020: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730373534