This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-005   28.02.2019: Процедури по ЗОП
"Аварийно-възстановителни работи на Църква „Света Параскева” - с. Козаревец"

 

ОБЯВА  

 

 

На 28.02.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи на Църква „Света Параскева” - с. Козаревец”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 01.04.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 02.04.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

 

 

 

Изтегли:
   28.02.2019: Решение за откриване на процедура
   28.02.2019: Обявление за поръчка
   28.02.2019: Техническа спецификация
   28.02.2019: Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите
   28.02.2019: Документация за участие
   28.02.2019: Инвестиционен проект
   28.02.2019: Образци № 1 - № 10
   22.03.2019: Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП
   15.04.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
   22.05.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   11.06.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
   11.06.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
   11.06.2019: Доклад на комисията
   11.06.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   11.06.2019: Заповед № 1142/10.06.2019 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   31.07.2019: Договор и приложения към него
   31.07.2019: Обявление за възложена поръчка
   17.12.2019: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |