This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-002   10.01.2019: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П.Р.Славейков” – с. Джулюница”

На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П.Р.Славейков” – с. Джулюница”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие, е необходимо провеждане на пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П.Р.Славейков” – с. Джулюница”.

Изтегли:
   10.01.2019: Запитване за оферта
   10.01.2019: Образци
   28.01.2019: Протокол от дейността на комисията
   28.01.2019: Заповед № 345/24.01.2018 г.
   28.01.2019: Оферта №1
   28.01.2019: Оферта № 2
   28.01.2019: Оферта № 3

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |