This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-029   27.12.2018: Процедури по ЗОП
Текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец

ОБЯВА  

 

 

 

 

 

На 27.12.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец"  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.01.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.01.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   27.12.2018: Решение за откриване на процедура
   27.12.2018: Обявление за поръчка
   27.12.2018: Техническа спецификация
   27.12.2018: Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплескна оцена на офертите
   27.12.2018: Документация за участие
   27.12.2018: Образци № 1 - № 10
   05.02.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
   12.02.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   19.02.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
   19.02.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
   19.02.2019: Доклад за дейността на комисията
   19.02.2019: Заповед за утвърждаване на доклад
   20.02.2019: Заповед за обявяване, класиране и определяне на изпълнител
   10.04.2019: Договор № ОП/2018/029
   10.04.2019: Обявление за възложена поръчка
   25.10.2019: Допълнително споразумение
   25.10.2019: Обявление за изменение
   25.10.2019: Становището на Агенцията по обществени поръчки
   11.05.2020: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |