This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-023   17.08.2018: Събиране на оферти с обява
„Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане и оборудване по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец”

ОБЯВА  

 

На 17.08.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане чрез "събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане и оборудване по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец”.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 28.08.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 29.08.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   17.08.2018: Обява
   17.08.2018: Документация за участие
   17.08.2018: Образци № 1 - № 12
   17.09.2018: Протокол от дейността на комисията
   17.09.2018: Заповед № 1766/14.09.2018 г.
   22.10.2018: Договор и приложения към него

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |