This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-021   31.07.2018: Процедури по ЗОП
„Провеждане на професионални и езикови обучения по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” по две обособени позиции

ОБЯВА  

 

 

 

На 31.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на професионални и езикови обучения по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” по две обособени позиции.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 24.08.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 27.08.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   31.07.2018: Решение за откриване на процедура
   31.07.2018: Обявление за поръчка
   31.07.2018: Техническа спецификация
   31.07.2018: Документация за участие
   31.07.2018: Образци № 1 - № 9
   23.08.2018: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
   12.09.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   09.10.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   16.10.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   16.10.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   16.10.2018: Доклад на комисията
   16.10.2018: Заповед № 1930/12.10.2018 г.
   16.10.2018: Мотивирано решение за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   15.11.2018: Договор № ОП/2018/021/01
   15.11.2018: Договор № ОП/2018/021/02
   16.11.2018: Обявление за възложена поръчка
   03.06.2019: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |