Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Изготвяне на инвестиционни проекта във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор” по три обособени позиции Процедури по ЗОП: ОП-2018-020 / 27.07.2018 На 27.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекта във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор” по три обособени позиции

Документи:
27.07.2018: Решение за откриване на процедура
24.08.2018: Обявление за възложена поръчка
24.08.2018: Договор № ОП/2018/020/01
24.08.2018: Договор № ОП/2018/020/02
24.08.2018: Договор № ОП/2018/020/03
24.08.2018: Приложения към договорите
03.12.2020: Обявление за приключване на договор
11.12.2020: Обявление за приключване на договор
28.08.2023: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539373330