Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на оборудване по проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2018-016 / 06.07.2018 На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”, по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-240/12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Документи:
06.07.2018: Запитване за оферта
06.07.2018: Образци
19.07.2018: Протокол от работата на комисията
19.07.2018: Заповед № 1239/16.07.2018 г.
19.07.2018: Оферта № 1
19.07.2018: Оферта № 2
19.07.2018: Оферта № 3