This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-016   06.07.2018: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на оборудване по проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”, по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-240/12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

Изтегли:
   06.07.2018: Запитване за оферта
   06.07.2018: Образци
   19.07.2018: Протокол от работата на комисията
   19.07.2018: Заповед № 1239/16.07.2018 г.
   19.07.2018: Оферта № 1
   19.07.2018: Оферта № 2
   19.07.2018: Оферта № 3

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |