Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група” Процедури по ЗОП: ОП-2018-014 / 26.06.2018 ОБЯВА         На 26.06.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.       Офертите се приемат до 17.00 часа на 18.07.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 19.07.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.             ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
26.06.2018: Решение за откриване на процедура
26.06.2018: Обявление за поръчка
26.06.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
26.06.2018: Приложение № 4 Критерии за възлагане на обществената поръчка, показателите за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка
26.06.2018: Документация за участие
26.06.2018: Образци
30.07.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
03.08.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
03.08.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
03.08.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
03.08.2018: Доклад на комисията
03.08.2018: Заповед № 1474/03.08.2018 г.
03.08.2018: Мотивирано решение за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
20.09.2018: Обявление за възложена поръчка
20.09.2018: Договор № ОП-2018-01 и приложения
20.11.2019: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538353834