This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-014   26.06.2018: Процедури по ЗОП
„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”

ОБЯВА  

 

 

 

На 26.06.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.  

 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 18.07.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 19.07.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   26.06.2018: Решение за откриване на процедура
   26.06.2018: Обявление за поръчка
   26.06.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
   26.06.2018: Приложение № 4 Критерии за възлагане на обществената поръчка, показателите за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка
   26.06.2018: Документация за участие
   26.06.2018: Образци
   30.07.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   03.08.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   03.08.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   03.08.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   03.08.2018: Доклад на комисията
   03.08.2018: Заповед № 1474/03.08.2018 г.
   03.08.2018: Мотивирано решение за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   20.09.2018: Обявление за възложена поръчка
   20.09.2018: Договор № ОП-2018-01 и приложения
   20.11.2019: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |