Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2018-012 / 23.05.2018 На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020.

Документи:
23.05.2018: Запитване за оферта
23.05.2018: Образци
05.06.2018: Протокол от работата на комисията
05.06.2018: Оферта № 1
05.06.2018: Оферта № 2
05.06.2018: Оферта № 3