Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец” Събиране на оферти с обява: ОП-2018-008 / 30.04.2018 На 30.04.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”.  Офертите се приемат до 17.00 часа на 14.05.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 15.05.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
30.04.2018: Обява
30.04.2018: Документация за участие
30.04.2018: Образци № 1 - № 13
15.05.2018: Заповед № 792/15.05.2018 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
15.05.2018: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
04.06.2018: Протокол от дейността на комисията
04.06.2018: Заповед № 954/04.06.2018 г.
10.07.2018: Договор № ОП/2018/008 и приложения
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870