This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-008   30.04.2018: Събиране на оферти с обява
„Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”

На 30.04.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 14.05.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 15.05.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   30.04.2018: Обява
   30.04.2018: Документация за участие
   30.04.2018: Образци № 1 - № 13
   15.05.2018: Заповед № 792/15.05.2018 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   15.05.2018: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   04.06.2018: Протокол от дейността на комисията
   04.06.2018: Заповед № 954/04.06.2018 г.
   10.07.2018: Договор № ОП/2018/008 и приложения

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |