Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Разработване на трансгранична стратегия за зелени работни места по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” Събиране на оферти с обява: ОП-2018-005 / 05.04.2018   ОБЯВА         На 05.04.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Разработване на трансгранична стратегия за зелени работни места по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 26.04.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 27.04.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -     КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ   

Документи:
05.04.2018: Обява
05.04.2018: Документация за участие
05.04.2018: Образци № 1 - № 13
01.06.2018: Протокол от дейността на комисията
01.06.2018: Заповед № 932/01.06.2018 г.
02.07.2018: Договор № ОП/2018/005 и приложения