Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2018-004 / 19.03.2018 ОБЯВА     На 19.03.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 20.04.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 23.04.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
19.03.2018: Решение за откриване на процедура
19.03.2018: Обявление за поръчка
19.03.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
19.03.2018: Документация за участие
19.03.2018: Образци № 1 - № 9
19.03.2018: Инвестиционен проект
16.05.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
11.06.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
26.06.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
26.06.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
26.06.2018: Доклад на комисията
26.06.2018: Заповед № 1066/25.06.2018 г.
26.06.2018: Решение № 1073/26.06.2018 г. за отстраняване, класиране и избор на изпълнител
01.08.2018: Договор №ОП/2018/004
01.08.2018: Обявление за възложена поръчка
02.04.2020: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535323539