This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-004   19.03.2018: Процедури по ЗОП
„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

ОБЯВА  

 

На 19.03.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 20.04.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 23.04.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   19.03.2018: Решение за откриване на процедура
   19.03.2018: Обявление за поръчка
   19.03.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
   19.03.2018: Документация за участие
   19.03.2018: Образци № 1 - № 9
   19.03.2018: Инвестиционен проект
   16.05.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   11.06.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   26.06.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   26.06.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   26.06.2018: Доклад на комисията
   26.06.2018: Заповед № 1066/25.06.2018 г.
   26.06.2018: Решение № 1073/26.06.2018 г. за отстраняване, класиране и избор на изпълнител
   01.08.2018: Договор №ОП/2018/004
   01.08.2018: Обявление за възложена поръчка
   02.04.2020: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |