Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2018-003 / 01.03.2018 На 01.03.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”

Документи:
01.03.2018: Решение за откриване на процедурата
16.04.2018: Обявление за възложена поръчка
16.04.2018: Договор № ОП-2018-003
23.05.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534373531