This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-001   05.01.2018: Процедури по ЗОП
„Доставка на оборудване по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”

На 05.01.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.01.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 31.01.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

Изтегли:
   05.01.2018: Решение за откриване на процедура
   05.01.2018: Обявление за поръчка
   05.01.2018: Документация за участие
   05.01.2018: Образци № 1 - № 6
   11.01.2018: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
   11.01.2018: Променена част от документацията за участие - Приложение № 2
   12.01.2018: Разяснение по чл. 180 от ЗОП
   26.01.2018: Разяснение по чл. 180 от ЗОП
   21.02.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
   22.03.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   30.03.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   30.03.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   30.03.2018: Доклад на комисията
   30.03.2018: Заповед за утвърждаване на доклад
   30.03.2018: Решение № 576/29.03.2018 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   26.04.2018: Мотивирано решение на възложителя
   13.06.2018: Договор № ОП/2018/001
   13.06.2018: Обявление за възложена поръчка
   05.10.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |