This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-007   22.08.2017: Процедури по ЗОП
Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2017-2018 година и 2018-2019 година

ОБЯВА  

 

На 22.08.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2017-2018 година и 2018-2019 година”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 02.10.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 03.10.2017 г. от 09:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Изтегли:
   24.08.2017: Решение за откриване на процедурата
   24.08.2017: Обявление за поръчка
   24.08.2017: Документация за участие
   24.08.2017: Образци №1- № 7А
   24.08.2017: Схеми 1-7
   04.10.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   30.10.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
   30.10.2017: Протокол № 2 от дейността на комисията
   30.10.2017: Доклад на комисията
   30.10.2017: Заповед № 1838/27.10.2017 г. за утвърждаване на доклад
   30.10.2017: Решение № 1840/30.10.2017 г. за класиране и определяне на изпълнител
   27.11.2017: Договор № ОП-2017-007 и приложения
   27.11.2017: Обявление за възложена поръчка
   08.05.2019: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |