Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2017-2018 година и 2018-2019 година Процедури по ЗОП: ОП-2017-007 / 22.08.2017 ОБЯВА     На 22.08.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2017-2018 година и 2018-2019 година”.  Офертите се приемат до 17.00 часа на 02.10.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 03.10.2017 г. от 09:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
24.08.2017: Решение за откриване на процедурата
24.08.2017: Обявление за поръчка
24.08.2017: Документация за участие
24.08.2017: Образци №1- № 7А
24.08.2017: Схеми 1-7
04.10.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
30.10.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
30.10.2017: Протокол № 2 от дейността на комисията
30.10.2017: Доклад на комисията
30.10.2017: Заповед № 1838/27.10.2017 г. за утвърждаване на доклад
30.10.2017: Решение № 1840/30.10.2017 г. за класиране и определяне на изпълнител
27.11.2017: Договор № ОП-2017-007 и приложения
27.11.2017: Обявление за възложена поръчка
08.05.2019: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439303435