Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Разработване и внедряване на web базирана система и обучения за работа с нея по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България” Процедури по ЗОП: ОП-2017-005 / 24.07.2017 ОБЯВА     На 24.07.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на web базирана система и обучения за работа с нея по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”.    Офертите се приемат до 17.00 часа на 04.09.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 05.09.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.       ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
26.07.2017: Документация за участие
26.07.2017: Образци № 1 - № 7
07.08.2017: Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП
04.09.2017: Уведомление за промяна на датата на отваряне на подадените оферти
23.10.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
20.12.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
02.01.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
02.01.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
02.01.2018: Доклад на комисията
02.01.2018: Заповед № 2443/29.12.2017 г. за утвърждаване на доклад
02.01.2018: Заповед № 2444/29.12.2017 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
05.02.2018: Обявление за възложена поръчка
05.02.2018: Договор № ОП-2017-005 и приложения
02.07.2018: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438313531