This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-005   24.07.2017: Процедури по ЗОП
„Разработване и внедряване на web базирана система и обучения за работа с нея по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”

ОБЯВА  

 

На 24.07.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на web базирана система и обучения за работа с нея по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”. 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 04.09.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 05.09.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   26.07.2017: Документация за участие
   26.07.2017: Образци № 1 - № 7
   07.08.2017: Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП
   04.09.2017: Уведомление за промяна на датата на отваряне на подадените оферти
   23.10.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
   20.12.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   02.01.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
   02.01.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
   02.01.2018: Доклад на комисията
   02.01.2018: Заповед № 2443/29.12.2017 г. за утвърждаване на доклад
   02.01.2018: Заповед № 2444/29.12.2017 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
   05.02.2018: Обявление за възложена поръчка
   05.02.2018: Договор № ОП-2017-005 и приложения
   02.07.2018: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |